++ TRANSPARÈNCIA i bon govern

La Llei catalana 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el seu equivalent estatal  estableixen l’obligació de les Administracions públiques i organismes i entitats a elles vinculades a adoptar mesures per implantar un govern transparent i segons bones pràctiques. La llei té tres objectius principals: recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política, facilitar i promoure el rendiment de comptes i garantir l’ètica dels gestors públics i els governants.

PC&DS ofereix un servei d’assessorament legal i tècnic especialment dirigit a organismes públics per tal de facilitar-los el compliment de les obligacions en aquestes matèries:

+ Anàlisi del portal de la transparència, detecció de mancances i propostes de millora.

+ Protocols a seguir per publicar informació al portal.

+ Protocols a seguir en matèria de contractació pública, convenis de col·laboració i activitat subvencional.

+ Disseny i assessorament per implantar el procediment d’accés ciutadà a la informació pública.

+ Preparació de codis de conducta d’alts càrrecs.

+ Disseny i assessorament per implantar eines que garanteixin el dret dels ciutadans a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat.

+ Suport en la resposta a peticions ciutadanes d’informació pública.