++ Serveis en protecció de dades 

Tot operador, públic o privat, que tracti dades personals s’ha d’ADEQUAR AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD) i la LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD) i implantar una POLÍTICA DE PRIVACITAT que sigui DINÀMICA i en constant revisió i millora. Per aquest motiu els operadors necessiten serveis personalitzats a les seves circumstàncies i duradors en el temps. PC&DS ofereix, entre d’altres, els següents serveis:

+ Adequació inicial al RGPD i la LOPDGDD donant el suport necessari per a que l’operador implanti de manera efectiva i no merament formal la nova política de privacitat i apliqui així mateix la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

+ Formació de l’equip directiu i del personal en matèria de protecció de dades.

+ Avaluació d’impacte en protecció de dades.

+ Servei extern de Delegat de Protecció de Dades.

+ Videovigilància, whistleblowing i altres tractaments amb regulació específica.

+ Cloud Computing, Big Data, Blockchain, Reutilització de dades obertes, etc.

+ Assessorament tècnic i legal amb caràcter recurrent o puntual, oferint un servei permanent de manteniment.

+ Auditories.

+ Transferències internacionals de dades.

+ Representació i defensa davant l’autoritat de control en cas de procediment d’inspecció o sancionador, i direcció lletrada en cas d’un posterior recurs contenciós-administratiu.

+ Representació i defensa davant particulars en cas de reclamació de responsabilitat per un particular i direcció lletrada dels corresponents plets civils.