++ SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic imposa una diversitat d’obligacions als operadors que presten determinats serveis relatius a la Societat de la Informació, realitzen activitats de comerç electrònic (en pàgines web, aplicacions de telefonia mòbil, internet de les coses i/o altres mitjans anàlegs) i/o usen mitjans electrònics de comunicació. Entre d’altres estableix l’obligació d’incorporar al web determinada informació del seu titular, els requisits de les comunicacions electròniques i, en especial, de les comunicacions comercials, la contractació on-line o l’ús de cookies en llocs web.

El règim sancionador previst en la citada Llei 34/2002 estableix unes elevades sancions, les quals poden arribar fins als 600.000 euros per aquelles infraccions qualificades de molt greus.

Tot aquest marc normatiu serà objecte de modificació a nivell europeu la proposta d’un Reglament regulador de la privacitat en el sector de les comunicacions electròniques (Reglament e-privacy). Per aquest motiu, els operadors es veuen amb l’obligació de donar compliment a la normativa ja vigent, però en breu hauran d’adaptar, ampliar i en el seu cas modificar la seva activitat per tal d’aplicar el text definitiu del citat Reglament.

Necessàriament relacionat amb aquesta normativa es troben les previsions legals relatives a matèries connexes com són la protecció de consumidors i usuaris, la prohibició de condicions abusives en la contractació o la regulació dels contractes d’adhesió.

PC&DS ofereix assessorament legal i tècnic complet en les matèries citades estructurant els seus serveis de forma similar i necessàriament coordinada amb els serveis de protecció de dades personals. Així s’ofereixen els següents serveis:

+ Adequació inicial a la LSSI i normativa connexa tant de l’activitat de l’empresa globalment considerada com de l’específic contingut, funcionalitats i característiques dels llocs web, les aplicacions de telefonia mòbil, els dispositius d’internet de les coses, les comunicacions electròniques, etc.

+ Formació del personal implicat en serveis de la Societat de la Informació, comerç electrònic i comunicacions per mitjans electrònics.

+ Servei de manteniment permanent.

+ Auditoria i controls periòdics de compliment.