Política de privacitat

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de Privacitat s’ha establert d’acord i queda regulada pel Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, «RGPD»), i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, «LOPDGDD «). 

Aquesta Política de Privacitat és aplicable a diferents col·lectius de persones en relació als quals s’obtenen i tracten les seves dades personals (en endavant “l’interessat o els interessats) per part de Teresa Tremoleda en la seva activitat profesional d’assessorament legal i tècnic en privacitat i dret digital (en endavant, “la Responsable”) i no només als visitants del web www.pcandds.com (en endavant, “el web”). Per aquest motiu aquesta Política de Privacitat s’estructura en dos apartats: informació aplicable de manera general a qualsevol col·lectiu d’interessats i informacions específiques que divergeixen segons el col·lectiu.

La informació general aplicable a tots els col·lectius es refereix a la identificació de la Responsable, la marca comercial, el Delegat de Protecció de Dades, la descripció dels col·lectius d’interessats, les transferència internacional i els drets dels interessats.

La informació específica segons el col·lectiu d’interessats es refereix a les dades tractades, les finalitats del tractament i base legal que el legitima, el període de conservació de les dades i la cessió de dades a tercers.

Els diferents col·lectius d’interessats inclosos en aquest document són: usuaris del web, interessats en l’activitat de la Responsable, subscriptors a la Newsletter i altres destinataris de comunicacions comercials, seguidors en xarxes socials, clients, proveïdors, col·laboradors i contactes professionals. Pot consultar la definició de cada col·lectiu aquí.

Es prega que l’usuari llegeixi atentament tota la informació comú així com la informació específica que correspongui al seu perfil d’usuari, les quals s’indexen seguidament:

Avís important: En aquells casos on la base legal del tractament de les dades és el consentiment de l’interessat, s’entén que aquest consentiment s’atorga en els termes i condicions indicats tant en l’apartat d’informació general d’aquest document com en l’apartat concret d’informació específica del col·lectiu al que pertany l’interessat.

Clicant sobre l’apartat corresponent del següent índex es dirigirà directament al text de l’apartat seleccionat.

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1 Identificació de la Responsable
1.2 Marca comercial
1.3 Delegat de Protecció de Dades
1.4 Descripció dels col·lectius d’interessats
1.5 Descripció de les categories de dades tractades
1.6 Comunicació de dades a tercers
1.7 Transferències internacionals
1.8 Drets dels interessats

2. INFORMACIÓ ESPECÍFICA SEGONS EL COL·LECTIU D’INTERESSATS

2.1 Usuaris del web
2.2 Interessats en l’activitat de la Responsable
2.3 Subscriptors a la Newsletter i altres destinataris de comunicacions comercials
2.4 Seguidors en xarxes socials
2.5 Clients
2.6 Proveïdors
2.7 Col·laboradors
2.8 Contactes professionals

 1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. Identitat i dades de contacte de la Responsable del tractament

Identitat: Teresa Tremoleda i Pàmies
Adreça: Pau Claris 162, 4 t (08037) Barcelona
Correu electrònic: teresa.tremoleda@pcandds.com
Telèfon: 620269569

 

1.2.  Marques comercials utilitzades

PRIVACY CONSULTING & DATA SECURITY (PC&DS) és la marca i denominació comercial amb que la Responsable publica aquest web i presta, en la seva condició de professional independent, els seus serveis d’assessorament legal i tècnic en privacitat i dret digital.

1.3.  Delegat de Protecció de Dades

La Responsable del tractament no disposa de Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant “LOPDGDD”) .

1.4.  Descripció dels col·lectius d’interessats

La Responsable tracta dades personals de persones físiques dels col·lectius indicats a continuació quan actuen en nom i interès propi així com de persones físiques que actuen en nom i representació d’altres persones físiques o jurídiques (normalment per ser-ne treballadors).

Clients

 

Persones físiques o jurídiques que mantenen una relació contractual amb la Responsable o n’han iniciat el procediment de contractació.

 

Proveïdors

 

Persones físiques o jurídiques a qui la Responsable adquireix béns o contracta prestació de serveis, n’ha iniciat el procediment de contractació o bé considera que ho podrà fer en un futur.

 

Contactes professionals

 

Persones físiques que mantenen contacte amb la Responsable per tenir un interès, aquelles o aquesta, en l’activitat de l’altre part amb finalitat merament professional.

 

Col·laboradors

 

Persones físiques o jurídiques que col·laboren amb la Responsable en la prestació dels seus serveis i que normalment tenen, en relació als interessats dels quals la Responsable tracta dades, la condició d’Encarregats del tractament. En determinades ocasions, de les que els interessats afectats seran prèviament informats, els col·laboradors poden tenir la condició de Responsables o Corresponsables del tractament per ser cessionaris de les dades.

 

Usuaris i interessat

 

Persones físiques o jurídiques que visiten aquest web i/o estan interessades en l’activitat professional i/o docent de la Responsable i hi mantenen contacte per qualsevol mitjà de comunicació, incloses aquelles persones que utilitzen el formulari de contacte d’aquest web.

 

Persones que es fan “seguidors” del perfil de la Responsable a les xarxes socials.

 

Destinataris de comunicacions comercials

 

Persones interessades en rebre butlletins informatius (Newsletter), ofertes de serveis o comunicacions comercials similars per part de la Responsable i que, quan així ho requereix la Llei, han autoritzat prèviament l’enviament d’aquestes comunicacions.

 

1.5.  Descripció de les categories de dades tractades

Les dades personals tractades per la Responsable es poden classificar en les seg ents categories:

 • Dades d’identificació: nom, cognoms i, eventualment, document oficial d’identificació.
 • Dades de contacte: adreça postal i electrònica, telèfon i fax.
 • Dades laborals o professionals: càrrec ocupat en la corresponent empresa o informació sobre l’activitat comercial o professional desenvolupada i/o adreça del corresponent lloc web.
 • Dades financeres i d’assegurances: entitat bancària i número de compte corrent on es realitzen o del que procedeixen pagaments realitzats en el marc d’una relació contractual existent entre l’interessat i la Responsable, i les dades relatives a tot tipus d’assegurances que siguin d’aplicació a la relació contractual citada.
 • Dades específiques objecte de la prestació de serveis per part de la Responsable: qualsevol tipus de dada que sigui necessària per a la prestació dels serveis contractats per l’interessat o la tercera persona física o jurídica a qui aquest representa.
 • Imatges: fotografies, dibuixos o vídeos on apareix l’interessat sol o bé conjuntament amb d’altres persones.
 • Dades relatives a xarxes socials: nom d’usuari en xarxes socials i dades publicades pel propi interessat en aquestes xarxes socials.

1.6.  Comunicació de dades a tercers

Les dades podran ser comunicades als tercers que, per a cada col·lectiu d’interessats s’indica en la informació específica que de cada col·lectiu es descriu en l’apartat 2 d’aquesta Política de Privacitat.

A més a més, i per a tots els col·lectius d’interessats, les dades podran comunicar-se en els següents supòsits:

(a)  En cas d’existència d’una obligació legal en aquest sentit, les dades podran ser comunicades a administracions públiques i/o cossos i forces de seguretat.

(b)  En cas d’exercici o defensa per part de la Responsable de drets o d’accions judicials, les dades podran ser comunicades a advocats, procuradors, jutjats, tribunal i/o cossos i forces de seguretat que puguin intervenir en el corresponent procediment.

S’informa als interessats que la Responsable té contractats amb tercers la prestació de determinats serveis que requereixen el tractament de les dades personals de la que és responsable, amb els quals s’ha formalitzat el corresponent contracte d’Encarregat del tractament. Entre d’altres s’ha contractat el servei d’allotjament web, servei de correu electrònic, serveis de missatgeria, gestió comptable i fiscal de l’activitat professional de la Responsable i serveis de col·laboradors professionals.

1.7.  Transferències internacionals de dades

El tractament de les dades personals no comporta la seva transferència a països o organitzacions internacionals no integrants de la Unió Europea, excepte per obligació legal.

1.8.  Drets de l’interessat

Tota persona en referència a la qual es tracten dades personals té els seg ents drets:

 

 •  Dret d’accés, el qual permet a l’interessat tenir coneixement de si les seves dades de caràcter personal son sotmeses a tractament, obtenir informació relativa a les característiques i abast del tractament realitzat i rebre una còpia de les dades tractades.
 • Dret de rectificació, el qual permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió, el qual permet que se suprimeixin les dades, entre altres supòsits, quan resultin ser inadequades o excessives per la finalitat del tractament, es revoqui el consentiment atorgat o existeixi un tractament il·lícit de les dades, i sempre que no concorri cap dels supòsits de necessitat del tractament legalment previstos com a excepcions al dret de supressió.
 • Dret d’oposició, el qual permet a l’interessat, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, impedir que es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal. El dret d’oposició inclou la possibilitat de l’interessat a oposar-se, en tot moment, al tractament de les seves dades que tingui per objecte la mercadotècnia directa, inclosa l’elaboració de perfils.
 • Dret a la limitació del tractament, en virtut del qual l’interessat pot reclamar en determinats supòsits, la limitació del tractament a les operacions de conservació de les dades i a aquells tractaments consentits per l’interessat o que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, la protecció dels interessos d’altres persones físiques o jurídiques o en cas d’existència de determinades raons d’interès públic.
 • Dret a la portabilitat de les dades, que permet demanar que les dades tractades automatitzadament i en virtut del consentiment de l’interessat li siguin lliurades en format digital o bé directament transmeses a un tercer responsable del tractament.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) que permet no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les dades que produeixi efectes legals a l’interessat o afecti significativament de manera similar i sempre que la decisió automatitzada no sigui necessària per la celebració o execució d’un contracte entre l’interessat i un responsable del tractament, estigui autoritzada per normativa aplicable al responsable del tractament o existeixi el consentiment explícit del propi interessat.
 • Dret a revocar el consentimentdonat al tractament de les seves dades, el qual podrà ser exercit en qualsevol moment.

 

Aquests drets es poden exercir mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

 

 •  Carta postal remesa a l’atenció de Teresa Tremoleda al carrer Pau Claris 162, 4t 1a (08037) Barcelona
 •  Correu electrònic remès a l’adreça:  teresa.tremoleda@pcandds.com

 

 Es prega indicar de forma clara, a la carta o al subjecte del correu electrònic la menció “EXERCICI DE DRETS DADES PERSONALS”.

 

 S’informa que la Responsable del tractament disposa de formularis model de sol·licitud dels diferent drets a disposició dels interessats, els quals poden sol·licitar-los per qualsevol dels dos mitjans previstos per a l’exercici de drets o bé telefònicament i indicant una adreça postal o correu electrònic on poder remetre’ls. L’ús d’aquests formularis no és obligatori. 

 

Així mateix, de manera voluntària, l’interessat pot usar els formularis d’exercici dels diferents drets publicats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que es poden descarregar a la següent adreça:

 

 https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

 

 En tot cas, l’interessat haurà d’adjuntar a l’escrit d’exercici del dret corresponent còpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o altra document oficial d’identificació o bé, en cas d’exercici del dret per correu electrònic, podrà optar per signar digitalment el citat escrit mitjançant qualsevol signatura electrònica que permeti verificar la signatura per part de la Responsable.

 

 Així mateix, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si consideren que es poden haver vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades. Amb caràcter general, l’autoritat de control competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i la qual disposa d’un servei de presentació telemàtica de denuncies en la seva seu electrònica, a la qual podeu tenir accés a través de la pàgina web de l’Agència

 

 https://www.aepd.es/

2.INFORMACIÓ ESPECÍFICA SEGONS EL COL·LECTIU AL QUE PERTANY L’INTERESSAT

2.1.  Usuaris del web

Dels visitants del web es recopilen dades mitjançant la instal·lació de diverses cookies en el hardware emprat per navegar.

 La tipologia de cookies d’aquest web, la seva procedència, la necessitat o no de consentiment previ per part de l’usuari per a que s’instal·lin, la manera de rebutjar-ne la instal·lació, les finalitats de cada cookie, la seva caducitat i resta d’aspectes del seu funcionament i del tractament de dades que se’n deriva consten detallats a la Política de cookies d’aquest web.

 El rebuig per part del visitant de totes o part de les cookies que emprem pot limitar algunes de les funcionalitats del web (com per exemple l’ús del formulari de contacte) i/o generar errors i fallades en la navegació.

 En cas d’emprar el formulari de contacte existent al web o bé de subscriure’s a la nostra Newsletter consulti així mateix els apartats 2.2. (Interessats en l’activitat de la Responsable) o 2.3. (subscriptors a la newsletter i altres destinataris de comunicacions comercials) respectivament

2.2.  Interessats en l’activitat de La Responsable

La Responsable captarà i tractarà dades d’aquelles persones que es posin en contacte amb ella mitjançant el formulari de contacte del web, l’enviament de correu postal o electrònic, l’ús de sistemes de missatgeria instantània digital o de forma verbal mitjançant conversa telefònica o entrevista personal.

 Dades tractades i obligatorietat o no de subministrar-les:

 Les dades mínimes que se sol·licitaran per admetre la comunicació d’un interessat serà el nom i cognom i l’adreça de correu electrònic o, segons el mitjà de comunicació emprat, l’adreça postal, el nom d’usuari i/o el telèfon. A més, en cas d’exercici d’un dret per part de l’interessat, se sol·licitarà còpia del document oficial d’identitat o bé l’ús de signatura digital. La negativa de l’interessat a facilitar aquestes dades podrà comportar el rebuig o retorn de la comunicació enviada per l’interessat i/o la no atenció ni resolució de la sol·licitud, suggeriment, queixa o altra petició de l’interessat.

 Addicionalment es tractaran totes aquelles altres categories de dades que l’interessat faciliti durant la comunicació bé de manera voluntària o bé a sol·licitud de la Responsable. En aquest segon cas, en el moment de sol·licitud de dades addicionals la Responsable informarà a l’interessat si són o no requisit indispensable per a atendre i resoldre la seva petició i de les possibles conseqüències del fet de no subministrar-les.

 Finalitat del tractament i base legal que el legitima:

 Les dades seran tractades amb la finalitat de donar un servei d’atenció al públic i, en especial, atendre i donar resposta a qualsevol suggeriment, petició, queixa o altra sol·licitud de qualsevol tipus que l’interessat formuli.

 A més a més, en el cas que un interessat en faci arribar el seu currículum o bé s’ofereixi per a treballar amb la Responsable per qualsevol mitjà de comunicació, les seves dades seran tractades amb la finalitat d’estudiar la possible candidatura i realitzar, quan escaigui, el corresponent procés de selecció de personal o col·laborador.

 La base legal que legitima el tractament amb aquestes finalitat és el propi consentiment de l’interessat el qual li haurà estat sol·licitat bé en el corresponent formulari web de contacte, bé mitjançant el canal de comunicació que hagi estat inicialment utilitzat per l’interessat.

 En cas d’emprar el formulari de contacte existent al web, l’interessat haurà d’autoritzar necessàriament el tractament descrit mitjançant la marcació de la corresponent casella situada al peu del formulari.

 En cas d’emprar qualsevol altre mitjà de comunicació a iniciativa del propi interessat, la Responsable acusarà rebuda de la comunicació inicial remesa per l’interessat facilitant-li la informació d’aquesta Política de Privacitat i requerint-li l’atorgament exprés del seu consentiment per a tractar les dades. En cas que l’interessat no comuniqui l’efectiu atorgament de consentiment, la Responsable procedirà a la eliminació de la comunicació rebuda no realitzant cap tractament de les dades personals incloses en aquesta.

 En cas que l’interessat actuï per compte o en representació d’una tercera persona física o jurídica, la base legal que legitima el tractament de les seves dades personals és l’existència de l’interès legítim de la Responsable en comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa, sempre que existeixi consentiment d’aquest tercer representat. A aquests efectes l’interessat es compromet i obliga a tenir facultats de representació suficients, considerant-se que el consentiment manifestat per ell és en nom i representació del tercer a qui representa.

 Període de conservació de les dades:

 Les dades dels interessats que ens hagin fet arribar una comunicació es conservaran durant el període de tres anys posterior al temps estrictament necessari per atendre i donar resposta a la seva sol·licitud i sempre que l’interessat no en sol·liciti la seva supressió amb anterioritat en exercici dels seus drets, o per aquell període superior que sigui legalment aplicable o bé sigui necessari per l’exercici o defensa de drets o d’accions judicials per part de la Responsable.

 Els currículums vitae o altra informació facilitada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció de treballadors o col·laboradors serà conservada durant el període de dos anys sempre que l’interessat no en sol·liciti la seva supressió amb anterioritat en exercici dels seus drets.

 Comunicació de les dades a tercers:

 Les dades de les persones interessades que es comuniquin amb la Responsable podran ser cedides a un o més col·laboradors quan la seva intervenció sigui necessària per atendre i donar resposta a la sol·licitud formulada per l’interessat.

 A aquests efectes, el consentiment al tractament atorgat per l’interessat inclou necessàriament l’autorització de cessió als citats col·laboradors. Tot i això,  la Responsable informarà a l’interessat de la identitat dels col·laboradors participants.

2.3.  Subscriptors a la Newletter i altres destinataris de comunicacions comercials

La Responsable obtindrà i tractarà les dades d’aquelles persones que se subscriguin a la nostra Newsletter a través del formulari existent al web o bé autoritzin l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol altre mitjà.

Dades tractades i obligatorietat o no de subministrar-les:

Les úniques dades sol·licitades per a subscriure’s a la Newsletter o, en general, rebre comunicacions comercials són el nom i cognoms i l’adreça de correu electrònic.

El subministrament d’aquestes dades és un requisit indispensable i la negativa de l’interessat a subministrar-les implicarà la impossibilitat de remetre-li la Newsletter i resta de comunicacions comercials.

Finalitat del tractament i base legal que el legitima:

Les dades seran tractades amb la finalitat de realitzar comunicacions comercials relatives als serveis prestats per la Responsable així com tot tipus d’informació d’interès sobre dret públic i matèries relacionades.

Les comunicacions comercials es realitzaran únicament mitjançant correu electrònic.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és el propi consentiment de l’interessat el qual se li sol·licitarà expressament. Per excepció i d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic es podrà enviar comunicacions comercials als clients de la Responsable quan es refereixin a serveis prestats per aquesta similars als prèviament contractats pel client.

En cas d’emprar el formulari de subscripció a la Newsletter existent al web, l’interessat haurà d’autoritzar necessàriament el tractament descrit mitjançant la marcació de la corresponent casella situada al peu del formulari.

En cas de que li sigui sol·licitada l’autorització per un altre mitjà, la sol·licitud informarà de la present Política de Privacitat i l’interessat podrà atorgar el seu consentiment per qualsevol mitjà que permeti a la Responsable conservar-ne constància.

En cas que l’interessat actuï per compte o en representació d’una tercera persona física o jurídica, la base legal que legitima el tractament de les seves dades personals és l’existència de l’interès legítim de la Responsable en comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa, sempre que existeixi consentiment d’aquest tercer representat. A aquests efectes l’interessat es compromet i obliga a tenir facultats de representació suficients, considerant-se que el consentiment manifestat per ell és en nom i representació del tercer a qui representa.

Període de conservació de les dades:

Les dades dels interessats es conservaran mentre no manifestin la seva voluntat de no rebre més comunicacions comercials.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades no seran comunicades a cap tercer.

2.4.  Seguidors en Xarxes Socials

La Responsable participa a les xarxes socials Linkedin i Twitter, a través de les quals podrà contactar amb d’altres usuaris, bé a iniciativa d’aquests bé a iniciativa pròpia, d’acord amb les normes d’ús i les polítiques de privacitat pròpies de cada plataforma.

S’informa als interessats que el Responsable del tractament principal de les dades dels usuaris de xarxes socials són els titulars de les mateixes i que Teresa Tremoleda esdevé Responsable secundària pel fet de participar en les plataformes, condició que, tot i així, no li permet exercir tots els drets i facultats corresponents a un responsable del tractament de manera habitual. A aquests efectes es prega als interessats que consultin les polítiques de privacitat i condicions d’ús de les xarxes socials citades, a les que poden accedir mitjançant els seg ents enllaços:

(a)  Linkdedin: Condicions d’ús i Política de Privacitat.

(b)  Twitter: Condicions d’ús i Política de Privacitat.

La Responsable captarà i eventualment tractarà dades d’aquelles persones que esdevinguin contactes o seguidors en les xarxes socials en les que participa la Responsable obtenint-les mitjançant consulta de la informació existent en la corresponent plataforma.

Dades tractades i obligatorietat o no de subministrar-les:

Les dades mínimes necessàries per a contactar en les xarxes socials seran aquelles determinades pels propietaris de les mateixes, habitualment el nom i la denominació d’usuari. El seu subministrament és un requisit indispensable per contactar a la xarxa i la negativa de l’interessat a subministrar-les comportarà la impossibilitat d’esdevenir seguidor o contacte del perfil de la Responsable en dita xarxa social.

La resta de dades susceptibles de ser tractades per la Responsable seran les determinades pel propi interessat en la configuració dels paràmetres de privacitat del seu perfil a la xarxa en qüestió així com les que voluntàriament comuniqui a la Responsable de manera individual o faci públiques total o parcialment a la xarxa.

Finalitat del tractament i base legal que el legitima:

Les dades seran tractades amb la finalitat d’establir relacions professionals, que els interessats contactats esdevinguin, si escau, clients, proveïdors o col·laboradors així com per informar dels serveis prestats per la Responsable i fer difusió de novetats o informacions d’interès relacionades tant amb el dret públic com amb el dret digital, protecció de dades, comerç electrònic i matèries relacionades.

La base legal que legitima el tractament amb les finalitats indicades és el propi consentiment de l’interessat que aquest atorga a l’establir o admetre contacte a la xarxa en els termes i condicions de les condicions d’ús i les polítiques de privacitat de la plataforma de què es tracti.

Període de conservació de les dades:

Les dades de contacte mínimes seran conservades fins que es doni de baixa la condició de seguidor o contacte bé per part de l’interessat bé per part de la Responsable o període superior establert per la corresponent plataforma.

La resta de dades compartides a la xarxa seran conservades segons el que determini el titular de la plataforma en qüestió. A aquests efectes s’informa als interessats que la Responsable només tracta les seves dades a traves de les pròpies plataformes de cada xarxa social i no les incorpora de manera separada als seus propis sistemes d’informació. Per excepció, les dades d’identificació i contacte així com les dades laborals o professionals podran ser incorporades als propis sistemes d’informació i fer-ne un tractament independent del funcionament de la plataforma de que es tracti, sempre que així ho permetin les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social, i amb idèntica finalitat i base legal.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades no seran objecte de cessió específica a cap tercer. Tot i això, seran públiques per la resta d’usuaris de la xarxa social, sent susceptibles així mateix de difusió a persones no usuàries de la xarxa d’acord amb les funcionalitats de la mateixa i en els termes previstos en les condicions d’ús i la política de privacitat pròpia de la plataforma. Per aquest motiu es recomana als interessats que configurin adequadament els paràmetres de privacitat dels seus perfils en xarxes socials i hi publiquin únicament aquelles dades personals que considerin aptes per a la seva difusió pública.

2.5.  Clients

La Responsable tracta dades de les persones físiques i jurídiques que contracten algun dels seus serveis esdevenint-ne clients i, en el seu cas de les persones físiques que els puguin representar.

Forma d’obtenció de les dades:

Les dades són directament facilitades pel propi interessat, en nom propi o en nom i representació de la tercera persona destinatària dels serveis contractats i que ostenta realment la condició de client. L’interessat pot utilitzar aquell mitjà de comunicació que consideri adient i que, habitualment, és el seu enviament per correu electrònic o bé verbalment en reunions presencials, converses telefòniques i/o ús de sistemes de missatgeria instantània.

Dades tractades i obligatorietat o no de subministrar-les:

La Responsable tractarà les següents dades de l’interessat i/o la tercera persona a qui aquest representa: dades d’identificació i contacte, dades laborals o professionals, dades financeres i d’assegurances i altres dades específiques objecte de la prestació de serveis per part de la Responsable.

Amb caràcter general les dades es faciliten prèvia sol·licitud de la Responsable i el seu subministrament és obligatori per ser un requisit contractual de la prestació de serveis i/o una obligació de caràcter legal. La negativa de l’interessat a subministrar les dades comportarà la impossibilitat de prestar adequadament els serveis motiu pel que no es podrà formalitzar l’encàrrec o, si ja estigués formalitzat, serà motiu de resolució del corresponent contracte de prestació de serveis per causa imputable a l’interessat.

En el cas de sol·licitar-se dades complementàries que no fossin indispensables per a prestar els serveis, la Responsable indicarà aquesta circumstància en el moment de la sol·licitud.

Finalitat del tractament i base legal que el legitima:

Les dades son tractades per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa de la condició de client de l’interessat o de la tercera persona a qui aquest representa i adopció de mesures precontractuals: Realitzar les gestions administratives necessàries per a la contractació dels serveis prestats per la Responsable per part del client i, en el seu cas, adopció de mesures precontractuals que el client pogués sol·licitar.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació de serveis prestats per la Responsable o bé l’adopció de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat o la tercera persona a qui aquest representi.

 • Prestació dels serveis contractats: Execució de la relació contractual que pogués formalitzar-se com a resultat de l’acceptació d’una proposta de col·laboració o oferta de serveis formulada per la Responsable a un client.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació de serveis prestats per la Responsable.

 • Compliment d’obligacions legals de la Responsable: compliment de les obligacions laborals, comptables, fiscals, de prevenció del blanqueig de capitals o, en general, derivades de qualsevol norma legal aplicable, de la Responsable que es derivin de la relació contractual establerta per a la prestació dels serveis contractats.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència d’una obligació imposada al Responsable per la normativa que en cada moment sigui d’aplicació i, en especial, per la Llei General Tributària, el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Quan l’interessat actuï en nom i representació de la tercera persona física o jurídica que tingui la condició de client, les seves dades seran tractades amb la finalitat de comunicar-se amb el client i permetre el compliment de les finalitats indicades en els paràgrafs anteriors. La base legal que legitima el tractament de dades en aquests supòsits és l’existència de l’interès legítim de la Responsable en comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa i sempre que existeixi un contracte amb aquest tercer representat o aquest últim hagi sol·licitat l’aplicació de mesures precontractuals.

Període de conservació de les dades:

Les dades d’identificació i contacte i les dades laborals o professionals seran conservades durant un període de deu anys posteriors a la finalització de la prestació del darrer servei contractat pel client, excepte que l’interessat o la tercera persona a qui aquest representa en requereixi la supressió amb anterioritat.

En tot cas les dades d’identificació i contacte i les dades financeres i d’assegurances seran conservades durant el període de sis anys a comptar des de la darrera factura emesa per la Responsable.

Les dades determinades per la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme seran conservades durant el període de deu anys posteriors a la finalització de la prestació del darrer servei contractat pel client.

La totalitat de les dades tractades, incloses les dades específiques objecte de la prestació dels serveis per part de la Responsable, seran conservades durant el període posterior a la finalització de la prestació del servei en el que el client o tercers puguin reclamar qualsevol tipus de responsabilitat de la Responsable o existeixi la possibilitat de ser objecte de sanció administrativa.

Tots els terminis indicats anteriorment podran ser ampliats per existir l’obligació de conservació per un termini superior per imperatiu legal així com per permetre l’exercici o defensa de drets i/o accions judicials per part de la Responsable.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades d’identificació i financeres podran ser comunicades a entitats bancàries o gestores de plataformes de pagament així com a entitats asseguradores o intermediaris de les mateixes.

Totes o part de les dades seran cedides a Administracions públiques quan existeixi obligació legal de comunicació.

Totes o part de les dades, incloses les dades específiques objecte de la prestació de serveis per part de la Responsable, podran ser cedides a terceres persones físiques o jurídiques a qui afecti els serveis prestats (per ser part signant d’un contracte amb el client, ser part contrària en una reclamació judicial o extrajudicial, etc.) així com a tots aquells tercers que l’adequada prestació dels serveis en requereixi la intervenció, com empreses de missatgeria, registres públics, administracions o altres ens públics, notaris, procuradors, advocats, etc.

Totes o part de les dades podran ser cedides a col·laboradors de la Responsable que participin en la prestació dels serveis contractats quan el col·laborador no intervé en simple condició d’Encarregat del tractament sinó que tracta les dades cedides en condició de Responsable o Corresponsable.

Condició d’Encarregat del tractament de la Responsable:

De manera addicional al tractament de les dades de l’interessat o tercera persona a qui aquest representi segons l’indicat en els apartats precedents, la Responsable i, en el seu cas, els col·laboradors, tractaran dades personals de terceres persones (en especial, dels treballadors, clients i proveïdors de l’interessat o tercera persona a qui aquest representi) per compte i interès del client quan aquest tractament sigui necessari per a l’adequada prestació dels serveis contractats.

En aquests supòsits Teresa Tremoleda tindrà la condició d’Encarregada del tractament i els col·laboradors implicats la condició de subencarregats.

En compliment del RGPD i la LOPDGDD Teresa Tremoleda i el client subscriuran per escrit el corresponent contracte d’Encarregat del tractament i Teresa Tremoleda i els col·laboradors subscriuran també per escrit, i el client autoritzarà, el corresponent contracte de subencarregat.

2.6.  Proveïdors

La Responsable tracta dades de les persones físiques i jurídiques que li presten serveis o li subministren béns esdevenint-ne proveïdors i, en el seu cas de les persones físiques que els puguin representar.

 Les dades són directament facilitades pel propi interessat, en nom propi o en nom i representació de la tercera persona que ostenta realment la condició de proveïdor. L’interessat pot utilitzar aquell mitjà de comunicació que consideri adient i que, habitualment, és la seva difusió pública en la seva pàgina web o en qualsevol altre eina de difusió emprada pel proveïdor, el seu enviament per correu electrònic o bé verbalment en reunions presencials, converses telefòniques i/o ús de sistemes de missatgeria instantània.

 Dades tractades i obligatorietat o no de subministrar-les:

La Responsable tractarà les següents dades de l’interessat i/o la tercera persona a qui aquest representa: dades d’identificació i contacte, dades laborals o professionals i dades financeres i d’assegurances.

 Amb caràcter general les dades es faciliten a iniciativa del propi proveïdor o bé prèvia sol·licitud de la Responsable i el seu subministrament és obligatori per ser un requisit contractual de la prestació de serveis o subministrament de béns per part del proveïdor i/o una obligació de caràcter legal. La negativa de l’interessat a subministrar les dades comportarà la impossibilitat de contractar al proveïdor o, si ja estigués formalitzat el contracte, serà motiu de resolució del mateix per causa imputable al proveïdor.

 En el cas de sol·licitar-se dades complementàries que no fossin indispensables per a contractar al proveïdor, la Responsable indicarà aquesta circumstància en el moment de la sol·licitud.

Finalitat del tractament i base legal que el legitima:

Les dades son tractades per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa de la condició de proveïdor de l’interessat o de la tercera persona a qui aquest representa i adopció de mesures precontractuals: Realitzar les gestions administratives necessàries per a la contractació dels serveis o l’adquisició dels béns oferts pel proveïdor i, en el seu cas, adopció de mesures precontractuals que el proveïdor pogués sol·licitar.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació del proveïdor o bé l’adopció de mesures precontractuals sol·licitades per aquest.

 • Recepció dels serveis o adquisició dels béns contractats al proveïdor: Execució de la relació contractual que pogués formalitzar-se com a resultat de l’acceptació d’una proposta de col·laboració o oferta de serveis o béns formulada pel proveïdor.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació del proveïdor.

 • Compliment d’obligacions legals de la Responsable: compliment de les obligacions laborals, comptables i fiscals o, en general, derivades de qualsevol norma legal aplicable, de la Responsable que es derivin de la relació contractual establerta amb el proveïdor.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència d’una obligació imposada al Responsable per la normativa que en cada moment sigui d’aplicació i, en especial, per la Llei General Tributària, el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Quan l’interessat actuï en nom i representació de la tercera persona física o jurídica que tingui la condició de proveïdor, les seves dades seran tractades amb la finalitat de comunicar-se amb el proveïdor i permetre el compliment de les finalitats indicades en els paràgrafs anteriors. La base legal que legitima el tractament de dades en aquests supòsits és l’existència de l’interès legítim de la Responsable en comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa i sempre que existeixi un contracte amb aquest tercer representat o aquest últim hagi sol·licitat l’aplicació de mesures precontractuals.

Període de conservació de les dades:

Les dades d’identificació i contacte i les dades laborals o professionals seran conservades mentre la Responsable pugui tenir interès en contractar els serveis o adquirir els béns oferts pel proveïdor, excepte que l’interessat o la tercera persona a qui aquest representa en requereixi la supressió amb anterioritat o bé comuniqui la finalització de la seva activitat professional o comercial.

En tot cas les dades d’identificació i contacte i les dades financeres i d’assegurances seran conservades durant el període de sis anys a comptar des de la darrera factura emesa pel proveïdor.

La totalitat de les dades tractades seran conservades durant el període posterior a la finalització de la prestació del servei o el subministrament dels béns per part del proveïdor en el que la Responsable o tercers puguin reclamar qualsevol tipus de responsabilitat tant al proveïdor com a la mateixa Responsable o existeixi la possibilitat de que la Responsable sigui objecte de sanció administrativa.

Tots els terminis indicats anteriorment podran ser ampliats per existir l’obligació de conservació per un termini superior per imperatiu legal així com per permetre l’exercici o defensa de drets i/o accions judicials per part de la Responsable.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades d’identificació i financeres podran ser comunicades a entitats bancaries o gestores de plataformes de pagament així com a entitats asseguradores o intermediaris de les mateixes.

Totes o part de les dades seran cedides a Administracions públiques quan existeixi obligació legal de comunicació.

Totes o part de les dades podran ser cedides a terceres persones físiques o jurídiques a qui afectin els serveis prestats o els béns subministrats per part del proveïdor així com a tots aquells tercers que l’adequada prestació dels serveis o lliurament dels béns en requereixi la intervenció, com empreses de missatgeria, registres públics, administracions o altres ens públics, notaris, procuradors, advocats, etc.

Totes o part de les dades podran ser cedides a col·laboradors de la Responsable quan aquests les requereixin per a prestar els serveis objecte de col·laboració i no intervinguin en simple condició d’Encarregat del tractament sinó que tracta les dades cedides en condició de Responsable o Corresponsable.

2.7.  Col·laboradors

La Responsable tracta dades de professionals i empreses i, en el seu cas, de les persones físiques que els representen, que col·laboren en la prestació de serveis per part de la Responsable en favor dels seus clients.

Les dades són directament facilitades pel propi interessat, en nom propi o en nom i representació de la tercera persona que ostenta realment la condició de col·laborador. L’interessat pot utilitzar aquell mitjà de comunicació que consideri adient i que, habitualment, és la seva difusió pública en la seva pàgina web o en qualsevol altre eina de difusió emprada pel col·laborador, el seu enviament per correu electrònic o bé verbalment en reunions presencials, converses telefòniques i/o ús de sistemes de missatgeria instantània.

Dades tractades i obligatorietat o no de subministrar-les:

La Responsable tractarà les dades d’identificació i contacte, dades laborals o professionals i dades financeres i d’assegurances del col·laborador i, en el seu cas, dels seus empleats.

Amb caràcter general les dades es faciliten per iniciativa del col·laborador o bé prèvia sol·licitud de la Responsable i el seu subministrament és obligatori per ser un requisit contractual de la prestació de serveis per part del col·laborador i/o una obligació de caràcter legal. La negativa de l’interessat a subministrar les dades comportarà la impossibilitat contractar al col·laborador o, si ja estigués formalitzat el contracte de col·laboració, serà motiu de resolució del mateix per causa imputable al col·laborador.

En el cas de sol·licitar-se dades complementàries que no fossin indispensables per a contractar al col·laborador, la Responsable indicarà aquesta circumstància en el moment de la sol·licitud.

Finalitat del tractament i base legal que el legitima:

Les dades son tractades per a les seg ents finalitats:

 • Gestió administrativa de la condició de col·laborador de l’interessat o de la tercera persona a qui aquest representa i adopció de mesures precontractuals: Realitzar les gestions administratives necessàries per a la contractació dels serveis oferts pel col·laborador i, en el seu cas, adopció de mesures precontractuals que el col·laborador pogués sol·licitar.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació del col·laborador o bé l’adopció de mesures precontractuals sol·licitades per aquest.

 • Recepció dels serveis prestats pel col·laborador: Execució de la relació contractual que pogués formalitzar-se com a resultat de l’acceptació d’una proposta de col·laboració o oferta de serveis formulada pel col·laborador.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència de la relació contractual establerta arran de la contractació del col·laborador.

 • Compliment d’obligacions legals de la Responsable: compliment de les obligacions laborals, comptables i fiscals o, en general, derivades de qualsevol norma legal aplicable, de la Responsable que es derivin de la relació contractual establerta amb el col·laborador.

La base legal que legitima el tractament amb aquesta finalitat és l’existència d’una obligació imposada al Responsable per la normativa que en cada moment sigui d’aplicació i, en especial, per la Llei General Tributària, el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Quan l’interessat actuï en nom i representació de la tercera persona física o jurídica que tingui la condició de col·laborador, les seves dades seran tractades amb la finalitat de comunicar-se amb el col·laborador i permetre el compliment de les finalitats indicades en els paràgrafs anteriors. La base legal que legitima el tractament de dades en aquests supòsits és l’existència de l’interès legítim de la Responsable en comunicar-se amb la tercera persona que l’interessat representa i sempre que existeixi un contracte amb aquest tercer representat o aquest últim hagi sol·licitat l’aplicació de mesures precontractuals.

Període de conservació de les dades:

Les dades d’identificació i contacte i les dades laborals o professionals seran conservades mentre la Responsable pugui tenir interès en contractar els serveis del col·laborador, excepte que l’interessat o la tercera persona a qui aquest representa en requereixi la supressió amb anterioritat o bé comuniqui la finalització de la seva activitat professional.

En tot cas les dades d’identificació i contacte i les dades financeres i d’assegurances seran conservades durant el període de sis anys a comptar des de la darrera factura emesa pel col·laborador.

La totalitat de les dades tractades seran conservades durant el període posterior a la finalització de la prestació del servei per part del col·laborador en el que la Responsable, els seus clients o tercers puguin reclamar qualsevol tipus de responsabilitat tant al col·laborador com a la mateixa Responsable o existeixi la possibilitat de que la Responsable sigui objecte de sanció administrativa.

Tots els terminis indicats anteriorment podran ser ampliats per existir l’obligació de conservació per un termini superior per imperatiu legal així com per permetre l’exercici o defensa de drets i/o accions judicials per part de la Responsable.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades d’identificació i financeres podran ser comunicades a entitats bancàries o gestores de plataformes de pagament així com a entitats asseguradores o intermediaris de les mateixes.

Totes o part de les dades seran cedides a Administracions públiques quan existeixi obligació legal de comunicació.

Totes o part de les dades podran ser cedides a terceres persones físiques o jurídiques a qui afecti els serveis prestats per part del col·laborador (en especial als clients de la Responsable) així com a tots aquells tercers que l’adequada prestació dels serveis tant del col·laborador com de la pròpia Responsable en requereixi la intervenció, com altres col·laboradors de la Responsable, empreses de missatgeria, registres públics, administracions o altres ens públics, notaris, procuradors, advocats, etc.

Condició d’Encarregat del tractament de la Responsable:

En funció del que es requereixi per a executar adequadament el contracte de col·laboració, els col·laboradors tractaran dades personals dels clients de la Responsable i de terceres persones (en especial, dels treballadors, clients i proveïdors del client de la Responsable) per compte i interès de la Responsable en la seva condició d’Encarregada del tractament del client final.

En aquests supòsits els col·laboradors implicats tindran la condició de subencarregats del tractament.

En compliment del RGPD i la LOPDGDD Teresa Tremoleda i el col·laborador subscriuran per escrit, i el client final autoritzarà, el corresponent contracte de subencarregat.

2.8.  Contactes Professionals

La Responsable tracta dades de persones físiques o jurídiques que mantenen contacte amb la Responsable per tenir un interès, aquelles o aquesta, en l’activitat de l’altre part amb finalitat merament professional.

Les dades són directament facilitades pel propi interessat, el qual pot utilitzar aquell mitjà de comunicació que consideri adient i que, habitualment, és la seva difusió pública en la seva pàgina web o en qualsevol altre eina de difusió que pugui emprar, el seu enviament per correu electrònic o bé verbalment en reunions presencials, converses telefòniques i/o ús de sistemes de missatgeria instantània.

Dades tractades i obligatorietat o no de subministrar-les:

La Responsable tracta les dades d’identificació i contacte i laborals o professionals de l’interessat, el qual les facilita de manera voluntària.

Finalitat del tractament i base legal que el legitima:

Les dades són tractades amb la finalitat de mantenir relacions professionals amb l’interessat i la base legal que en legitima aquest tractament és el consentiment del propi interessat atorgat en el moment de subministrament de les seves dades.

Període de conservació de les dades:

Les dades seran conservades durant el període de deu anys a comptar des de la seva recollida o, en cas de ser posterior, des de l’última manifestació d’interès en el manteniment del contacte professional per part de l’interessat.

Comunicació de les dades a tercers:

Les dades no seran comunicades a terceres persones.