PRIVACY CONSULTING AND DATA SECURITY

Donens la ma, et guiarem

+Privacitat i protecció de dades personals
+Serveis de la Societat de la Informació
+Comerç electrònic
+Xarxes socials, blogs i fòrums
+Contractes tecnològics, software i app’s
+Administració electrònica
+Identitat digital i signatura electrònica
+Esquema Nacional de Seguretat
+Transparència
+Reutilització de dades: dades obertes

PRIVACY CONSULTING AND DATA SECURITY (PC&DS) és una firma de consultoria tècnica i legal especialitzada en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l’actual visió global del mercat basada en el món digital. Tres dels eixos centrals dels nostres serveis són la protecció de dades de caràcter personal, els serveis de la Societat de la Informació i el comerç electrònic.

La marca PC&DS neix arran de la prèvia col·laboració, des de l’any 2003, dels tres socis fundadors, Lluïsa Simon, Teresa Tremoleda i Alejandro Pla, que són l’embrió d’aquest projecte i coordinen les tasques i activitats dels restants membres de l’equip. Amb ells, PC&DS posa a la seva disposició un equip humà altament qualificat i integrat per advocats i consultors informàtics.

Assessorem a operadors privats i públics afectats per les TIC oferint els serveis de:

+ CONSULTORIA i ASSESSORIA, integrant tant la vessant TÈCNICA com la LEGAL per tal d’oferir un servei integral.
+ DEFENSA JURÍDICA
+ FORMACIÓ
+ AUDITORIA

PRIVACY CONSULTING AND DATA SECURITY (PC&DS) és una firma de consultoria tècnica i legal especialitzada en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l’actual visió global del mercat basada en el món digital. Tres dels eixos centrals dels nostres serveis són la protecció de dades de caràcter personal, els serveis de la Societat de la Informació i el comerç electrònic.

La marca PC&DS neix arran de la prèvia col·laboració, des de l’any 2003, dels tres socis fundadors, Lluïsa Simon, Teresa Tremoleda i Alejandro Pla, que són l’embrió d’aquest projecte i coordinen les tasques i activitats dels restants membres de l’equip. Amb ells, PC&DS posa a la seva disposició un equip humà altament qualificat i integrat per advocats i consultors informàtics.

Assessorem a operadors privats i públics afectats per les TIC oferint els serveis de:

+ CONSULTORIA i ASSESSORIA, integrant tant la vessant TÈCNICA com la LEGAL per tal d’oferir un servei integral.
+ DEFENSA JURÍDICA
+ FORMACIÓ
+ AUDITORIA

++ àrees d’activitat

PC&DS té una oferta de serveis que s’adapta i actualitza constantment seguint el vertiginós ritme dels avenços tecnològics i les modificacions legislatives. D’entre els serveis prestats destaquen els següents:

+ Privacitat i protecció de dades personals

+ Serveis de la Societat de la Informació

+ Comerç electrònic

+ Xarxes socials, blogs i fòrums

+ Contractes tecnològics, software i app’s

+ Administració electrònica

+ Identitat digital i signatura electrònica

+ Esquema Nacional de Seguretat

+ Transparència

+ Reutilització de dades: dades obertes

NOVETATS EN PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD) i la recent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) han significat un canvi radical en la regulació de la PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

SERVEIS EN
PROTECCIÓ DE DADES

Tot operador, públic o privat, que tracti dades personals s’ha d’ADEQUAR AL NOU RGPD i implantar una POLÍTICA DE PRIVACITAT que sigui DINÀMICA i en constant revisió i millora. Per aquest motiu els operadors necessiten serveis personalitzats a les seves circumstàncies.

Xarxes Socials
Blogs, Fòrums

Un gran nombre d’empreses i ens públics participen en XARXES SOCIALS i sovint ho fan d’una manera activa com a plataforma de publicitat i captació de clients.
Les xarxes socials són també àmpliament utilitzades com a canal de processos de selecció de personal.

serveis societat
de la informació

Els operadors que presten determinats serveis relatius a la Societat de la Informació, realitzen activitats de comerç electrònic (en pàgines web, aplicacions de telefonia mòbil, internet de les coses i/o altres mitjans anàlegs) i/o usen mitjans electrònics de comunicació cada dia es veuen afectats per més normativa.

contractes tecnológics

Els serveis digitals i, entre ells, el desenvolupament de software i altres contractes tecnològics necessiten eines flexibles que els permeti adaptar-se a la constant evolució de la tecnologia i internet i prevegin una regulació adaptada a les seves especials característiques com és la necessitat d’una adequada…

Administració pública digital

Actualment ens trobem en el moment àlgid de la transformació digital de les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
L’objectiu és arribar a una Administració sense paper, basada en un funcionament íntegrament electrònic que respondrà més adequadament als principis d’eficàcia i eficiència…

TRansparècia i bon govern

La Llei catalana 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el seu equivalent estatal  estableixen l’obligació de les Administracions públiques i organismes i entitats a elles vinculades a adoptar mesures per implantar un govern transparent i segons bones pràctiques. La llei té tres objectius principals: recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política, facilitar i promoure el rendiment de comptes i garantir l’ètica dels gestors públics i els governants.

++ El nostre equip

Lluïsa Simon i Anguera

Advocada especialitzada en dret de la privacitat i tecnologies de la informació.

Teresa Tremoleda i Pàmies

Advocada especialitzada en dret de la privacitat i tecnologies de la informació, dret administratiu i dret d’empresa.

Alejandro Pla Carrió

Informàtic especialitzat en servidors, xarxes i seguretat.